Prohlášení nestrannosti

 
Certifikační orgán TDS SMS 
 
chápe důležitost nestrannosti při provádění certifikačních činností.

Svými definovanými politikami a postupy certifikační orgán TDS SMS řídí případné střet zájmů a zabezpečuje objektivitu svých činností při certifikaci personálu. 

Nestrannost, řízení konfliktů zájmů a objektivitu certifikačního orgánu TDS SMS pravidelně, minimálně 1x ročně přezkoumává nezávislá Programová komise. 
 
 
V Brně dne 30. dubna 2014
 
 
 
Ing. Jiří Noss 
Ředitel TDS SMS